Bålsta Dojo Medlemsavtal

 

Allmäna villkor för medlemskap hos Bålsta Dojo

 

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 1:a december, 2016

 

Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap hos Bålsta Dojo mellan den person (nedan benämnd ”Medlem”) som står namngiven i avtalet, till vilket nedan beskrivna villkor utgör en integrerad del, och det bolag som avtalet avser (nedan kallat ”Bålsta Dojo”). Utöver dessa villkor kan också särskilda villkor gälla vid enskilda tillfällen och vid köp av andra tjänster som Bålsta Dojo erbjuder, såsom personlig träning.

 

Medlemskap

2.1 Medlemskap hos Bålsta Dojo kan sökas av person som är myndig eller i annat fall får sin ansökan skriftligen godkänd av målsman, god man eller förvaltare och har ett allmänt hälsotillstånd som enligt bedömning av Bålsta Dojos personal tillåter fysisk träning utan uppenbar risk för ohälsa eller skador.

 

2.2 Medlemskap söks personligen hos Bålsta Dojo efter att information om Bålsta Dojo medlemskap och träningsmöjligheter erhållits i form av muntlig förklaring från Bålsta Dojo personal och/eller skriftlig dito. Medlemskapet är personligt och gäller från och med det datum som anges i avtalet och omfattar den period som medlemmen bundit sig till, vilken också är angiven i medlemsavtalet.

 

2.3 Bålsta Dojo erbjuder ett medlemskap med en bindningstid på 3 månader, därefter löpande med 1 månads uppsägningstid. Omfattningen av Bålsta Dojos olika medlemskap former, och avgifterna för dessa, framgår av Bålsta Dojos hemsida.

 

Medlemmens ansvar

3.1 Medlemmen förbinder sig

– att vid varje träningstillfälle kunna styrka sitt medlemskaps giltighet genom uppvisande av giltig legitimation innan träning eller aktivitet påbörjas i Bålsta Dojos lokaler,

– att själv ansvara för sin hälsa och säkerhet i samband med vistelse i Bålsta Dojos träningscenter,

– att ta del av och följa Bålsta Dojos vid var tid gällande säkerhets -och ordningsregler,

– att följa anvisningar som ges av Bålsta Dojos personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning,

– att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i Bålsta Dojos träningscenter,

– att fortlöpande underrätta Bålsta Dojo om missnöje med rådande förhållanden på Bålsta Dojos träningscenter och/eller förslag till förändringar och förbättringar av dessa förhållanden.

 

3.2 Medlemmen är väl införstådd i att ett träningscenter utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär själv ansvar för sina handlingar, beslut och följderna av dessa.

 

Bålsta Dojos ansvar

4.1 Bålsta Dojos ska avråda medlemmen från träning som Bålsta Dojos personal bedömer kan innebära risk för ohälsa eller skada för medlemmen.

 

4.2 Bålsta Dojo ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför Bålsta Dojos kontroll, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på Bålsta Dojos träningscenter, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.

 

4.3 Bålsta Dojo ansvarar inte för olyckor och skador som medlemmen händelsevis förorsakas under sin vistelse i Bålsta Dojos träningscenter.

 

4.4 Bålsta Dojo ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som medlemmen medför i Bålsta Dojos träningscenter. Bålsta Dojo ersätter dock sakskador förorsakade av felaktigt eller undermåligt träningsredskap eller beroende på vårdslöshet eller underlåtenhet av Bålsta Dojos personal, om skäliga bevis finns för sådana omständigheter.

 

Träning på Bålsta Dojo

5.1 Medlemskapet ger tillgång till träningsmöjligheter hos Bålsta Dojo och i den omfattning som framgår av medlemsavtalet och/eller enligt Bålsta Dojos vid var tid gällande utbud av träningsmöjligheter och tjänster. Information om Bålsta Dojos vid var tid gällande träningstider, schema och erbjudanden ges på plats i träningstider, schema och erbjudanden ges på plats i Bålsta Dojos träningscenter eller på hemsidan (http://www.balstadojo.com )

 

5.2 Genom detta avtal så godtar medlemmen att Bålsta Dojos öppettider och schema för träningspass med tiden kommer att förändras utefter alla medlemmars behov och önskemål. Bålsta Dojos mål är att alltid erbjuda, minst tre kvällspass per dag måndag till torsdag. Med tiden är vårt mål att öka antalet schemalagda pass per vecka.

 

5.3 Bålsta Dojo erbjuder medlemmen vistelse i träningscentret med syfte att på egen hand utföra träningspass med enbart viss uppsikt från Bålsta Dojos personal. För att medlemmen skall äga rätten till detta utbud krävs medgivande från Bålsta Dojo, som ej är permanent utan kan återkallas närhelst Bålsta Dojos personal anser medlemmen oförmögen att hantera detta privilegium på ett för medlemmen säkert sätt. Medlemmen godtar att dennes möjlighet att utnyttja träningscentret helt på egen hand regleras av Bålsta Dojos personal i syfte att skydda medlemmen mot onödig risk för skada och ohälsa. Missbruk i nyttjandet av lokalen på egen hand kan leda till omedelbar uppsägning av medlemskapet.

 

5.4 Medlemmen godtar härmed att denne kan nekas tillträde till träningscentret fram tills 30 minuter innan schemalagt träningspass startar, som medlemmen bokat plats på.

 

5.5 Medlemmen förbinder sig att senast på angiven starttid för schemalagt träningspass, på vilket medlemmen bokat sig, stå redo att påbörja träningspasset under ledning av Bålsta Dojos personal. Om medlemmen ej kan uppfylla detta kan medlemmen nekas deltagande på träningspasset samt bli skyldigt till ekonomisk kompensation gentemot Bålsta Dojo.

 

5.6 Medlemmen förbinder sig att avlägsna sig från träningsytan i samma stund som schemalagt träningspass slutar, som medlem deltagit i, om inte annat anges av Bålsta Dojos personal. Detta för att ej hindra följande träningspass från att fortskrida riskfritt.

 

5.7 Medlemmen förbinder sig härmed att senast 60 minuter efter avslutat träningspass, som medlemmen bokat och deltagit i, vara ute från träningscentret, om inte annat anges av Bålsta Dojos personal. Detta för att ej hindra andra medlemmar från att nyttja träningscentrets utrymmen.

 

5.8 Bålsta Dojo kan inte alltid garantera tillgång till, av medlemmen önskad träningsaktivitet, som genomförs enligt schemat eller med särskild träningsutrustning eller tillgången är begränsad av annan anledning.

 

5.9 Det åligger medlemmen att personligen fastställa sin plats för deltagande i, av Bålsta Dojo erbjudna, träningspass, genom bokning enligt Bålsta Dojos regler för denna.

 

5.10 Genom detta avtal så godtar medlemmen att Bålsta Dojos träningscenter på oförutbestämda tider kan vara stängt för medlemmen en eller flera dagar i streck för utbildningar, föreläsningar, tävlingar och/eller annan aktivitet för vilka medlemmen ej kan garanteras deltagande. Detta skall medlemmen informeras om via anslag på träningscentret och via e-post, minst en vecka i förväg.

 

”Frysning” av medlemskap vid särskilda omständigheter

6.1 Medlem, som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan ansöka om att få frysa sitt medlemskap motsvarande den tid som de särskilda omständigheterna hindrar medlemmen från att utnyttja medlemskapet.

 

6.2 Frysning av medlemskap gäller från och med dagen då Bålsta Dojo godkänner medlemmens ansökan om frysning och medför att eventuell bunden period för medlemsavtalet förlängs med den tid som Bålsta Dojo godkänt, att medlemmen spärras från tillgång till träningscentret och dess utbud och att månadsavgifter ej debiteras (vid kortbetalning) under den tid som medlemskapet ej kan nyttjas.

 

6.3 Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet ges om minst 30 dagar och mest 365 dagar. Vid frysning av medlemskap för sjukdom, skada och/eller graviditet skall intyg om orsak utfärdas av läkare, barnmorska, sjukgymnast, naprapat eller motsvarande.

 

6.4 Frysning av medlemskap vid längre utlandsvistelse, högskolestudier, arbete eller militärtjänstgöring på ort där Bålsta Dojo ej kan erbjuda träningsmöjligheter ges om minst 60 dagar och längst om 365 dagar. går att göra mot att läkares intyg om att medlemmens medicinska tillstånd ej tillåter fysisk träning. Frysning kan även ske mot intyg om resa längre än 3 månader till ort där vi ej har träningscenter beläget. Intyget ska utfärdas av arbetsgivare, resebyrå, eller vara en resebiljett i någon form.

 

6.5 Ansökan om frysning av medlemskap bör göras i förväg.

 

Avgifter och betalning

7.1 Medlemmen, eller annan person eller företag som i medlemsavtalet påtagit sig betalningsansvar i medlemmens ställe, erlägger engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter enligt Bålsta Dojos vid var tid gällande prislista.

 

7.2 Medlemmen erlägger månadsavgifter för medlemskap i förskott löpande. Betalningen ska vara Bålsta Dojo senast tillhanda det datum som står angivet på respektive faktura eller angivet i annan mellan Bålsta Dojo och medlemmen upprättad överenskommelse. Det ankommer på medlemmen att vid kort-medlemskap ha tillräckliga medel på sitt konst den 27:e varje månad. Den första och sista överföringen via kort under avtalstiden omfattar i regel månadsavgift för en period som är längre eller kortare än en hel månad.

 

7.3 Bålsta Dojo har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändring av månadsavgift för kort-medlemskap gäller dock först efter utgången av innevarande bindnigstid.

 

7.4 Har medlemmen valt betalning av månadsavgift genom medgivande om kortbetalningoch tillräckliga medel därför saknas på medlemmens konto vid dagen för överföring, skickar Bålsta Dojo en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så kan Bålsta Dojo komma att skicka skulden till inkasso. Bålsta Dojo har rätt att debitera medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift.

 

7.6 Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturans angivet belopp har kommit in på Bålsta Dojos konto. Om Bålsta Dojo inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Bålsta Dojo rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

 

7.7 Bålsta Dojo har 1 månads uppsägningstid på medlemskap.

 

Upphörande av medlemsavtal

 

8.1 Medlemmen kan när som helst, med 1 månads varsel, säga upp sitt medlemsavtal avseende kort- medlemskap för vilket bindningstiden har löpt ut. Medlemsavtal för kort-medlemskap fortsätter således, efter att bindningstiden har löpt ut, att gälla med, i avsnitt 7 nämnda, rådande förhållanden.

 

8.2 Medlem, som på grund av omständigheter eller ändrat förhållande som medlemmen inte kan kontrollera eller råda över, är förhindrad att utnyttja medlemskapet (t.ex. längre sjukdom, arbetslöshet eller annan liknande omständighet som kan styrkas med intyg), kan ges möjlighet att, genom överenskommelse med Bålsta Dojo, avsluta bundet medlemskap oavsett att bindningstiden inte har löpt ut. Medlemsavtalet upphör den dag då eventuell överenskommelse sker mellan medlemmen och Bålsta Dojo.

 

8.4 Bålsta Dojo har rätt att stänga av medlemmen för viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om medlemmen väsentligen bryter mot medlemsavtalet i nedanstående fall och ej efter anmodan av Bålsta Dojo vidtar tillräcklig rättelse;

 

– missköter betalning av månadsavgifter och andra avgifter, såsom att betalning trots påminnelse inte erlagts senast 30 dagar efter den förfallodag som angivits på faktura, eller

 

– bryter mot säkerhets- och ordningsregler, någon av i detta avtal förklarade allmänna villkor eller anvisningar givna av Bålsta Dojos personal så att risk för ohälsa eller personskada för medlemmen eller annan föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå.

– Släpper in icke medlemmar i träningslokalen (gäller även om de bara tittat på) under Open Gym tid så det inte finns personal från Bålsta Dojo på plats i lokalen.

 

– Bålsta Dojo och medlemmen har nått överenskommelse om att fortsatt träning innebär en betydande risk för försämring av medlemmens hälsa, eller ändrat förhållande enligt punkt 8.3.

 

Övriga träningsmöjligheter och tjänster

 

10.1 Övriga träningsmöjligheter och tjänster, såsom personlig träning, föreläsning, utbildning eller liknande kan komma att kräva ett för tjänsten vid var tid gällande separat avtal, för vilket medlemmen härmed förbinder sig att ingå i om sådan träningsmöjlighet eller tjänst köps av eller via Bålsta Dojo.

 

Barn och barnvagnar

 

11.1 Barn under 14 år får vistas på träningscentret under uppsyn av förmyndare. När medlemmen vistas på träningscentret, i sällskap av person som medlemmen står som målsman till, innan träning så ska denna person befinna sig i medlemmens direkta närhet. När medlemmen tränar på Bålsta Dojos träningscenter så ska eventuell person som medlemmen står som målsman till vistas på den yta i lokalen där minst risk för olyckor gäller. Denna plats skall anvisas av Bålsta Dojos personal. Samtidigt så skall medlemmens sällskap kunna ha ögonkontakt med medlemmen.

 

11.3 Bålsta Dojo tillåter barnvagnar på träningscentret men har bara plats för ett fåtal och medlemmen kan därför inte räkna med att plats finns för barnvagn som eventuellt medtages.

 

11.4 Barnvagnar får inte stå i vägen för andra medlemmar eller personal. Personalen på plats avgör vid var tid om av medlemmen medtagen barnvagn får placeras i lokalen eller inte.

 

Säkerhets- och ordningsregler

 

12.1 Medlemmen får inte vara i vägen för, eller på något sätt, störa pågående pass, eller personlig träning, när denne vistas på träningscentret.

 

12.2 Medlemmen får inte förolämpa andra medlemmar eller på något sätt förorsaka annan person olycka eller ohälsa på Bålsta Dojos träningscenter.

 

12.3 Bålsta Dojo har rätt att, efter officiell varning, säga upp medlemmens avtal i händelse av att säkerhet- och ordningsregler överträds av medlemmen.

 

Ändring av avtalets allmänna villkor

 

13.1 Bålsta Dojo har rätt att ändra alla dessa allmänna villkor. Vid ändring av medlemsavtalsregler kommer medlemmen att av Bålsta Dojo kontaktas via telefon, e-post eller direkt via träningscentret.

 

Information och meddelanden

14.1 Bålsta Dojo skickar information och meddelanden enligt medlemsavtalet till medlemmen främst med e-post till av medlemmen anmäld e- postadress. Information eller meddelande anses ha nått medlemmen senast den andra vardagen efter dagen för avsändandet.

 

14.2 Meddelanden från medlemmen enligt medlemsavtalet kan överlämnas till Bålsta Dojo via telefonkontakt eller skickas per brev eller e-post till Bålsta Dojo. Telefonnummer, adress och e-postadress till Bålsta Dojo anges Bålsta Dojos hemsida (http://www.balstadojo.com)

 

14.3 Medlemmen skall underrätta Bålsta Dojo om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning via autogiro.

 

Personuppgifter

15.1 Bålsta Dojo behandlar uppgifter om medlemmen för att kunna tillhandahålla och administrera medlemskapet samt för den verksamhet som medlemmen samtyckt till. Medlemmens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

 

15.2 Medlemmen samtycker till att Bålsta Dojo, och andra bolag som står i företagsmässig förbindelse till Bålsta Dojo, behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om medlemmen för informations ändamål eller marknadsföring.

 

15.3 Medlemmen kan när som helst anmäla till Bålsta Dojo begränsning av eller helt återkalla sitt samtycke. Bålsta Dojo bekräftar anmäld begränsning eller återkallelse. Om medlemmen anmält att dennes uppgifter inte får användas för direktreklam så lämnas inte uppgift ut för sådant ändamål.

 

Tvist

 

16.1 Uppstår tvist mellan medlemmen och Bålsta Dojo skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Bålsta Dojo förbinder sig att följa nämndens rekommendation. Medlemmen och Bålsta Dojo äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.