Mar 2017

Årsmöte 2016

Den 28:e mars kl 19.oo är det dags för Bålsta Dojos årsmöte, mötet hålls i dojon och vi håller till i loungen för att kunna använda oss av tvn för att visa material. Alla medlemmar som är fyllda 15 år samt har erlagt medlemsavgift är välkomna.

Motioner till styrelsen skall vara inskickade till info@balstadojo.com senast den 18:e mars.

Då Mats Lundqvist valt att lämna sitt styrelseuppdrag i samband med årsmötet så behöver vi nya friska förmågor som kan ta vid, anmäl ditt intresse till Kenny Lindberg via Facebook messenger, kenny.s.lindberg@gmail.com eller på mobil 070 448 75 84

Dagordning
§1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTE

§2 MÖTETS UTLYSANDE

§3 FASTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

§4 FASTÄLLANDE AV DAGORDNING

§5 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH MÖTESSEKRETERARE

§6 VAL AV JUSTERARE

§7 GODKÄNNANDE AV VERKSAMHETSBERÄTTELSEN

§8 GODKÄNNANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

§9 ANSVARSFRIHET

§10 VAL AV ORDFÖRANDE PÅ 2 ÅR

§11 VAL AV LEDAMÖTER SAMT SUPPLEANTER

§12 VAL AV REVISOR

§13 VAL AV VALBEREDNING

§14 ÖVRIGA FRÅGOR

§16 AVTACKNING AVGÅENDE STYRELSEMEDLEMMAR

§16 AVSLUTANDE AV ÅRSMÖTE